Home » 公司概况 » 文件和认证

文件和认证

通用文件

Profol 集团行为准则
语言:英语
语言:德语


欧洲区

安全数据表 (SDS)

语言:英语
语言:德语

PROFOL GMBH

1907/2006 REACH/SVHC 声明
语言:英语
语言:德语

根据 ISO 50001:2018 开展的确认评估活动
语言:英语
语言:德语

PROFOL GREIZ GMBH

1907/2006 REACH/SVHC 声明
语言:英语
语言:德语

“BRC / IoP” 2021
语言:英语

根据 ISO 50001:2018 开展的确认评估活动
语言:英语
语言:德语

“ISO 9001:2015”认证
语言:英语
语言:德语

PROFOL HARBKE GMBH

1907/2006 REACH/SVHC 声明
语言:英语
语言:德语

“ISO 50001:2018”认证
语言:英语
语言:德语

PROFOL CZECH S.R.O.

1907/2006 REACH/SVHC 声明
语言:英语


美洲区

 

PROFOL AMERICAS, INC.

耐化学性报告 ANSI/KCMA A161.1
语言:英语

用于食品包装生产的SQF食品安全规范
语言:英语


亚洲区

 

GUANGZHOU PROFOL FILMS

ISO 9001 IQNet 认证
语言:英语

ISO 9001 CQC 认证
语言:英语

食品包装薄膜许可
语言:中文